×

Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2405 z /usr/home/kona79/domains/hypnotyzer.pl/public_html/includes/menu.inc).

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1

[Postanowienia ogólne]

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ARTNET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonowie (dalej „Usługodawca”) ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa:

  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

   1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,

   2. zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

  4. tryb postępowania reklamacyjnego.

 

 1. Użytkownik korzystający z Serwisu, który chce skorzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, musi zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Uruchomienie korzystania z Usługi jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Każdy Użytkownik, od chwili podjęcia czynności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Dostęp do materiałów płatnych możliwy jest po Rejestracji i Zalogowaniu się w Serwisie i dokonaniu płatności za korzystanie z nich w formie Abonamentu.

 3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej (dostępnej w domenie hypnotyzer.pl)

 4. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie na stronie www.hypnotyzer.pl w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr22, poz.271 z późn. zmianami), oraz innych stosownych aktów prawnych.

§ 2

[Definicje]

Na potrzeby niniejszego Regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:

Abonament – opłacone prawo do korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę, wykupione przedterminowo przez Usługobiorcę na wskazany w Cenniku okres,

Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

Cennik - lista zawierająca ceny usług za udostępniane przez Usługodawcę treści, stanowiące część Serwisu, do których dostęp jest płatny w ramach Abonamentu. Cennik udostępniany jest na stronach Serwisu. Ceny podane w Cenniku usług są cenami brutto i zawierają podatek VAT w obowiązującej wysokości,

Cookies – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Serwis i zapisywane w urządzeniu końcowym Usługobiorcy, które są wykorzystywane do przechowywania informacji o sesji Usługobiorcy,

Konto – utworzone w wyniku Rejestracji, dostępne po Zalogowaniu się poprzez podanie Loginu i Hasła, wyodrębnione i przypisane do Usługobiorcy miejsce w Serwisie, za pomocą którego korzysta on z niektórych Usług Serwisu,

Login – unikalna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie wybrana w trakcie Rejestracji Konta,

Logowanie – podanie Loginu i Hasła wybranych w trakcie Rejestracji Konta, umożliwiające korzystanie z Usług Serwisu,

Osoby trzecie – osoby inne niż Usługodawca i Usługobiorca,

Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określający warunki korzystania z udostępnionego przez Usługodawcę serwisu,

Rejestracja – wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Usługodawcy danych niezbędnych do realizacji Usługi,

Serwis - system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem www.hypnotyzer.pl, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami,

Strony - Usługodawca i Usługobiorca,

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne,

Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych miedzy systemami teleinformatycznym, a w szczególności pocztę elektroniczna,

Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresja cyfrowa i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,

Uruchomienie korzystania z Usługi – wejście na strony Serwisu i rozpoczęcie korzystania z Usług,

Usługi - usługi świadczone droga elektroniczną

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta ze stron www udostępnianych przez Usługodawcę, w szczególności z serwisu

Usługodawca – ARTNET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonowie 60, 11-034 Stawiguda, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000443028, numer NIP: 7393858449

 

§ 3

[Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną]

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:

 1. Udostępnianie w ramach Serwisu nieodpłatnie informacji o działalności Usługodawcy i oferowanych usługach.

 2. Bezpłatny dostęp do bazy wiedzy oraz forum internetowego udostępnianych w ramach Serwisu.

 3. Płatny dostęp do nagrań audiowizualnych możliwy po Zalogowaniu się w Serwisie i dokonaniu płatności za korzystanie z nich w formie Abonamentu, na warunkach określonych w Cenniku.

 4. Rejestracje i Logowanie do Konta Usługobiorcy

 5. Umożliwienie zmiany danych osobowych Usługobiorcy podanych w Koncie

 

§ 4

[Rejestracja i Logowanie w Serwisie]

 1. Rejestracja w serwisie odbywa się za pośrednictwem Serwisu www.hynotyzer.pl.

 2. Podczas Rejestracji Usługobiorca wprowadza dane umożliwiające jego identyfikacje w Serwisie.

 3. Logowanie do Konta Usługobiorcy możliwe jest po dokonaniu skutecznej Rejestracji.

 4. Logowanie do Konta Usługobiorcy odbywa się za pośrednictwem Serwisu www.hypnotyzer.pl.

 5. Usługodawca udostępnia Konto Usługobiorcy bezpłatnie.

 

§ 5

[Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną]

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca.

W celu prawidłowego korzystania z Usług Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem spełniającym następujące wymagania techniczne:

 1. Połączenie z siecią Internet,

 2. Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera,

 3. Włączona obsługa Cookies i Java Script,

 

 1. Zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Usług Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku niedozwolonego skorzystania z Usług Serwisu Usługodawca będzie miał prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.

 

§ 6

[Prawa autorskie]

 1. W ramach Usługi Usługobiorca uzyskuje dostęp do treści, stanowiących część Serwisu, do których wszelkie prawa, w szczególności do materiałów, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Serwisu, są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy.

 2. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy treści, stanowiące część Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 3. Usługobiorca uprawniony jest wyłącznie do własnego użytku osobistego.

 4. Przekazywanie osobom trzecim udostępnionego materiału lub podejmowanie prób do tego zmierzających jest zabronione. W szczególności zabronione jest odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie Loginu i Hasła.

 5. Usługobiorca nie ma prawa wprowadzać zmian, zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranych treści, stanowiących część Serwisu, w całości lub we fragmentach.

 6. Usługobiorca nie ma prawa zapisywać treści, stanowiących część Serwisu, udostępnianych w technice przesyłu strumieniowego („streaming”) z wykorzystaniem jakichkolwiek środków technicznych.

 

§ 7

[Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną]

 1. Treści stanowiące część Serwisu udostępniane bezpłatnie.

Uruchomienie korzystania z Usługi jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Każdy Użytkownik, od chwili podjęcia czynności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. Treści, stanowiące część Serwisu, udostępniane odpłatnie.

Dostęp do materiałów płatnych możliwy jest po Rejestracji i Zalogowaniu się w Serwisie oraz dokonaniu płatności za korzystanie z nich w formie Abonamentu. Warunki odpłatnego korzystania z Usług świadczonych w Serwisie zostaną każdorazowo ustalone przez Usługodawcę i udostępnione w Cenniku zamieszczonym na stronach Serwisu.

Ceny Usług wskazane są w Cenniku udostępnianym na stronach Serwisu.

 1. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną udostępnianych przez Usługodawcę:

 1. Bezpłatnie - rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron w momencie opuszczenie przez Usługobiorcę Serwisu,

 2. Odpłatnie - rozwiązuje się z upływem okresu wskazanego w warunkach odpłatnego korzystania z Usług, o którym mowa w ust. 2.

 

§ 8

[Prawa i obowiązki Stron]

Prawa i obowiązki Usługobiorcy:

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, w szczególności o charakterze obraźliwym, naruszającym dobra osobiste, nieprawdziwych lub mogących wprowadzać w błąd, zawierających wisusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

 2. Usługobiorca zobowiązuje się powstrzymać od działań mogących utrudniać lub zakłócać działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Usługobiorcę, niezależnie od innych działań Usługodawca ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy o świadczenie Usług.

 3. W przypadku, gdy w ramach świadczenia Usług konieczne jest podanie przez Usługobiorcę wskazanych danych, Usługobiorca zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i niewprowadzających w błąd. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z podania danych w sposób sprzeczny z regulaminem.

 4. Usługobiorca może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Zakazane jest udostępnianie przez Usługobiorcę Konta innym osobom oraz korzystanie przez Usługobiorcę z Kont należących do innych osób.

 5. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz szanowania innych Usługobiorców i ich praw oraz praw osób trzecich.

 6. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane osobowe i treści umieszczone przez Usługobiorcę w Serwisie są prawdziwe i nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych oraz praw do ochrony wizerunku. W przypadku zamieszczenia przez Usługobiorcę treści przedstawiających lub odnoszących się do osób trzecich lub innych Usługobiorców, oświadcza On również, że uzyskał zgodę tych osób na ich umieszczenie.

Prawa i obowiązki Usługodawcy:

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe problemy techniczne oraz za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym za utratę Loginu lub Hasła. Usługodawca nie odpowiada za wystąpienie jakichkolwiek błędów w skonfigurowaniu urządzenia Usługobiorcy lub niepodania przez Usługobiorcę danych niezbędnych do realizacji Usług. Usługodawca ma prawo do wstrzymania świadczenia Usług do czasu usunięcia usterki lub otrzymania wszystkich brakujących informacji od Usługobiorcy.

 3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z użytkowaniem lub niemożnością użytkowania przez Usługobiorcę lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z umieszczenia w Serwisie informacji nieprecyzyjnych, niedokładnych lub niepełnych. Treści, stanowiące część Serwisu, nie są metodami leczenia w znaczeniu medycznym opartymi na badaniach naukowych.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, ani za wykorzystanie przez nie w jakikolwiek sposób danych Usługobiorców Zarejestrowanych, niezgodnie z celem działania Serwisu lub szkodliwe dla Usługobiorców.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich innych podmiotów oraz opublikowanie przez Usługobiorców treści związanych z osobami trzecimi lub wizerunku tych osób.

 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie był inicjatorem transmisji, gdy nie wybierał odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwa lub nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.

 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, które transmituje oraz w stosunku do których zapewnia automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu oraz nie modyfikuje tych danych, posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania, oraz nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu za zgromadzonych danych.

 9. W razie stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika postanowień regulaminu Usługodawca ma prawo do zablokowania lub usunięcia Konta , rozwiązania umowy o świadczenie Usług, a także do usunięcia wszelkich treści zamieszczonych przez tego Usługobiorcę

 10. Usługodawca ma prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu.

 11. Usługodawca ma prawo ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na czas konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości, za co nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 9

[Reklamacje]

 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących działania Serwisu lub świadczenia Usług.

 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej umieszczony przez Usługodawcę w Serwisie służący do przesyłania reklamacji.

Usługodawca zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.

 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

- oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej; w przypadku osoby prawnej nazwę, adres siedziby, dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją)

- opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

 2. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w § 9 ust. 5, Usługodawca zawiadomi wnoszącego reklamację, w takiej samej formie w jakiej wniesiono reklamację, wskazując przyczynę braku możliwości jej rozpatrzenia w powyższym terminie oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 30 dni od otrzymania reklamacji.

 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca informowany jest w formie jaką wskazał w treści reklamacji. W razie braku wskazania takiej formy Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę w takiej samej formie w jakiej wniesiono reklamację.

 

§ 10

[Polityka prywatności]

 1. Administratorem danych osobowych jest ARTNET Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, Zielonowo 60, 11-034 Stawiguda, NIP 7393858449.

 2. Celem Administratora jest zapewnienie Usługobiorcy dostępu do jak największej ilości informacji i Usług za pośrednictwem Serwisu przy możliwie jak najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Usługobiorcy. Korzystanie z niektórych Usług oferowanych w Serwisie wymaga podania przez Usługobiorcę określonych danych osobowych, które będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

 3. Wszelkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w Serwisie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).

 4. Podczas Rejestracji Usługobiorca ma możliwość wyrażenia zgody na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami, w sposób i w celach określonych w niniejszym Regulaminie.

 5. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w przypadku skorzystania z określonych Usług niezbędne jest podanie wskazanych danych osobowych pod rygorem odmowy dostępu do danej Usługi.

 6. Przekazane dane osobowe są chronione przed dostępem do nich osób trzecich
  i wykorzystywane przez Administratora wyłącznie na potrzeby świadczenia Usług.

 7. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich Usług i korzystanie z Serwisu od weryfikacji danych osobowych Usługobiorcy oraz wizerunku osób trzecich lub legalności innych danych udostępnianych w Serwisie.

 8. Usługobiorca posiadający Konto w Serwisie ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych przekazanych Administratorowi w ramach świadczenia Usług.

 9. Usługobiorca, umieszczając swoje treści, które są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) Usługobiorca udziela Administratorowi na czas nieokreślony nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z utworów na wszystkich polach eksploatacji określonych w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych w celu promocji i reklamy Serwisu, dla potrzeb rozpowszechniania informacji o Serwisie oraz dla potrzeb świadczenia Usług w Serwisie. Usługobiorca zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku nieodpłatnego wykorzystania określonych powyżej utworów, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięci a z Serwisu.

 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana przez Usługobiorcę w formie pisemnego oświadczenia wysłanego na adres Administratora. Odwołanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Konta Usługobiorcy oraz wypowiedzeniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 11. Po zakończeniu korzystania z usług przez Usługobiorcę, Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych Usługobiorcy, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług. Usługodawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę, chyba że Usługobiorca wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.

 

§ 11

[Cookies]

 1. Uruchomienie korzystania z Usług Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację cookies na urządzeniu końcowym Usługobiorcy oraz wykorzystywanie cookies przez Usługodawcę zgodnie z poniższymi postanowieniami. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na wykorzystywanie przez Usługodawcę cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu.

 2. Cookies (ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności krótkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w systemie Usługobiorcy przez system Usługodawcy w związku z udostępnianiem i korzystaniem z zawartości Serwisu, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał.

 3. Cookies (ciasteczka) służą jedynie do ułatwienia identyfikacji Usługobiorcy przez system Usługodawcy, potrzebną do umożliwienia niektórych operacji. Przechowywane pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Usługobiorcy lub w oprogramowaniu zainstalowanym w tych urządzeniach.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

- tworzenia statystyk, które ilustrują, w jaki sposób Usługobiorcy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

- utrzymania sesji Usługobiorcy po Zalogowaniu, dzięki czemu Usługobiorca nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła

- dostarczania Usługobiorcy treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań

 1. W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

- niezbędne pliki cookies – umożliwiające korzystanie z Usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do Usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa – np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,

- wydajnościowe pliki cookies – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,

- funkcjonalne pliki cookies – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Usługobiorcę ustawień i personalizację interfejsu Usługobiorcy, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Usługobiorca, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

- statystyczne pliki cookies – służące do zliczania statystyk dotyczących stron internetowych,

- reklamowe pliki cookies – umożliwiające dostarczanie Usługobiorcom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiorcy. Usługobiorca może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Usługobiorcy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) odpowiednich producentów tego oprogramowania. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Usługobiorcy, a tym samym Usługodawca będzie w stanie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 2. Ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na korzystanie z niektórych Usług dostępnych na stronach internetowych Serwisu.

 

§ 12

[Postanowienia końcowe]

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny dla każdego Usługobiorcy.

 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą udostepnienia zmienionego tekstu w Serwisie. Korzystanie z Usług po wprowadzeniu zmian do Regulaminu oznacza akceptację tych zmian.

 3. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

 4. Zawartość Serwisu stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako taki podlega ochronie.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamknięcia Serwisu.

 6. Regulamin obowiązuje od 15 lutego 2015 r.